Kvalité/Miljö

  • jellyfish_400

Valla Asfalt & Mark AB har upprättat en miljöpolicy som styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi ska bedriva vår verksamhet utifrån ett miljömedvetet perspektiv där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.Vi arbetar aktivt för att minimera och förebygga vår negativa miljöpåverkan genom att:

Följa gällande lagar och förordningar inom miljöområdet som berör vår verksamhet.

I den mån det är möjligt välja leverantörer med miljöambitioner.

I första hand välja miljöanpassade produkter och utrustning i vår produktion.

Minska användningen av miljöfarliga kemikalier.

Minska våra utsläpp från förbränningsmotorer.

Hantera restprodukter på så sätt att negativa effekter på miljön minimeras.

Stimulera våra medarbetare till engagemang ,delaktigt ansvar i miljöarbetet genom utbildning och information.

Ha kontinuerlig uppföljning med målet att ständigt förbättra vårt miljöarbete.